Wat is de Wet waardering onroerende zaken (WOZ)?

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) is aangenomen in 2004 en is er om de onroerende zaken in Nederland op een eerlijke manier te kunnen waarderen. Voordat deze Wet werd ingesteld waren belastingplichtigen namelijk zelf verantwoordelijk voor de waarde van hun huis. Op die manier kon er natuurlijk relatief makkelijk fraude worden gepleegd en ontstonden er daardoor oneerlijke situaties. Met de komst van deze Wet is het nu meer landelijk geregeld. De Wet waardering onroerende zaken zorgt er op deze manier voor dat een ieder relatief hetzelfde bedrag betaalt. Aan de andere kant blijft ieder onroerend goed natuurlijk een eigen waarde behouden en betaalt men daardoor absoluut nog steeds verschillende bedragen.

De Wet WOZ draagt gemeenten op om ieder jaar een taxatie uit te voeren voor de woningen in hun regio. Sinds de Wet in 1997 landelijk is ingevoerd is de verplichting om dit ieder jaar te doen echter niet direct van kracht geworden. Toen de Wet WOZ werd ingevoerd was de waardepeildatum van 1995 geldig voor de jaren 1997 tot en met 2000. De waarde van het onroerend goed in 1999 werd vervolgens gebruikt om de WOZ voor de jaren 2001 tot en met 2004 te bepalen. Sindsdien is het aantal jaren dat men uit bleef gaan van een bepaalde waardepeildatum steeds verder afgenomen. Tegenwoordig schrijft de Wet WOZ voor dat de gemeente ieder jaar een nieuwe waardepeildatum aan dient te wijzen en dat de WOZ waarde op die manier bepaald wordt aan de hand van recente data.

De Wet waardering onroerende zaken wordt echter gebruikt door meer verschillende instanties. Zo is het niet alleen de gemeente die er gebruik van dient te maken, ook de Belastingdienst en de waterschappen maken er gebruik van. De Belastingdienst maakt gebruik van de WOZ waarde om zo tot een berekening te komen van de inkomstenbelasting. De Wet WOZ wordt gezien als een legitieme bron van informatie en kan daardoor gemakkelijk worden ingezet. Daarnaast maakt er dus nog een derde partij gebruik van de informatie die op basis van de Wet WOZ tot stand komt, te weten de Waterschappen. Zij gebruiken de informatie om de waterschapsomslag te berekenen.

Dit betekent tevens dat de hoogte van de WOZ waarde van groot belang is voor de eigenaren van bijvoorbeeld een woning. Wanneer de waarde van het huis aan de hand van de Wet WOZ hoger wordt ingeschat zal dit tot een hogere verkoopprijs kunnen leiden, maar de kosten wanneer men er nog woont zullen ook hoger zijn. Aan de andere kant is het niet meer mogelijk om de kosten te ontduiken, waardoor iedereen betaalt voor wat hij of zij bezit.Wat is het verschil tussen de WOZ en de OZB?

De WOZ en OZB zijn twee verschillende termen die wel degelijk met elkaar te maken hebben. Wanneer we kijken naar de volledige termen zal het verschil snel duidelijk kunnen worden. WOZ staat bijvoorbeeld voor ‘waardering onroerende zaken’ en de OZB staat voor ‘onroerende zaak belasting’. We kunnen zo zien dat het in beide gevallen gaat om onroerende zaken. Dit zijn bijvoorbeeld woningen en bedrijfspanden.

We kunnen de beide begrippen zeker niet door elkaar heen gebruiken, maar ze zitten wel samen in een proces. Zo is er een WOZ waarde nodig om de OZB te kunnen berekenen. De WOZ waarde is namelijk een relatief objectieve beoordeling van de waarde van een huis. Steeds meer partijen zijn deze waarde na de invoering van de Wet in 1994 gaan gebruiken. Tegenwoordig maken bijvoorbeeld de gemeente zelf, de Belastingdienst en de waterschappen gebruik van deze waardering om zo tot verschillende belastingen te komen. De gemeente gebruikt de WOZ waarde als basis voor een berekening van de OZB. Een hogere WOZ zal daardoor dan ook zorgen voor een hogere te betalen belasting, een reden waarom veel mensen al snel klagen wanneer de waarde te hoog wordt. Zonder WOZ zou er dus geen OZB zijn, maar de begrippen betekenen zeker niet hetzelfde.


WOZ Krediet – Waardering Onroerende Zaken Krediet

Een WOZ krediet is te vergelijken met een doorlopend krediet. Voorwaarde is echter dat u een koophuis heeft. De WOZ waarde van uw huis afgezet tegen uw hypotheek en het gewenste leenbedrag vormen een extra zekerheid voor aanbieders waardoor u soms tegen een lagere rente kunt lenen. Een WOZ krediet wordt vaak afgesloten voor een verbouwing van huis, of indien er voor langere tijd extra bestedingsruimte nodig is. Er wordt een kredietlimiet afgesproken op basis van uw inkomen en andere financiële verplichtingen. Tot de overeengekomen limiet is het vrij om bedragen op te nemen en af te lossen. Rente betaalt u alleen over het openstaande saldo.

Waar kan ik een krediet aanvragen?


Hier onder treft u een overzicht van de verschillende WOZ krediet aanbieders:

Gratis WOZ-waarde opvragen van uw huis

De WOZ-waarde wordt jaarlijks door uw gemeente vastgesteld en staat op de WOZ-beschikking. Deze beschikking ontvangt u elk jaar van uw gemeente. Voor uw aangifte voor de belasting heeft u deze waarde nodig om het eigenwoningforfait te berekenen. Dit eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ waarde.
Heeft u bijgebouwen, zoals een losse garage? Dan krijgt u hiervoor een aparte WOZ-beschikking en dient u alle beschikkingen bij elkaar op te tellen voor de aangifte.

Wanneer u geen WOZ-beschikking heeft ontvangen of deze kwijt bent geraakt, kunt u deze opnieuw aanvragen bij uw gemeente. Dit kan vaak online door met uw DigId in te loggen. Raadpleeg de website van uw gemeente om te zien hoe u uw WOZ-waarde opnieuw kunt opvragen.

Betekenis WOZ – Waardering Onroerende Zaken

WOZ staat voor ‘waardering onroerende zaken’. Onroerende zaken zijn in dit geval bezittingen die ‘niet roerend zijn’, oftewel die vast staan op hun plaats en die men niet zomaar kan verplaatsen. Op die manier is het natuurlijk meteen duidelijk dat bijvoorbeeld een woning of een ander pand op een stuk grond behoort tot onroerend goed. Sinds 1994 is de Wet WOZ langzaam ingevoerd en in 1997 was de Wet in het hele land van kracht. Sindsdien dient iedereen een belasting te betalen die volgens landelijke richtlijnen is vastgesteld. Op die manier is het niet langer mogelijk om te profiteren van eigen slimmigheden of arbitraire voordeeltjes. De overheid heeft hiermee daarom een goede manier gevonden om eigenaren van een huis of een ander pand zoveel mogelijk gelijkwaardig te behandelen.

De waardering onroerende zaken wordt voor een aantal verschillende doelen gebruikt. Het belangrijkste doel is echter toch wel die van de gemeente die op die manier de WOZ waarde van bijvoorbeeld een huis kan bepalen. Deze waarde is van belang voor een aantal belastingen en bepaalt daardoor hoeveel iemand betaalt. Maar hoe wordt deze waarde nu eigenlijk berekend?

In principe wordt iedere woning ieder jaar getaxeerd. Dit betekent dat er wordt gekeken naar het pand zelf en naar de omgeving. Is er bijvoorbeeld een nieuwe populaire attractie in de buurt bijgekomen of is het om een andere reden beter wonen op een bepaalde locatie? Dan zal de waarde stijgen en zal men op basis van de Wet WOZ dus meer belasting dienen te betalen. Aan de andere kant kan het natuurlijk ook voorkomen dat een huis in waarde daalt, zo houdt men het zo eerlijk mogelijk. Het zou echter wel erg veel werk zijn om iedere woning ieder jaar te taxeren. Er wordt daarom vooral gekeken naar de verkoopprijs van andere woningen in de buurt die vergelijkbaar zijn met de woning. Aan de hand van de prijsontwikkelingen van die woningen kan men gemakkelijk een vrij accurate waardering geven. Mocht deze uiteindelijk toch iets te hoog of te laag zijn, dan kan dit het volgende jaar gemakkelijk weer worden bijgesteld en betaalt uiteindelijk dus niemand teveel of te weinig. Daarnaast wordt er gekeken naar de staat van de woning zelf en de eventuele verbouwingen die er zijn geweest. Wanneer er bijvoorbeeld wordt uitgebouwd of een onderdeel aan het huis wordt toegevoegd zal de waarde stijgen en zullen op die manier ook de belastingen hoger uit gaan vallen.

Betekenis OZB – Onroerende Zaak Belasting

OZB staat voor onroerende zaak belasting. Het is daarmee de belasting die men dient te betalen voor het bezit van een woning of een ander pand. Zo is het ook mogelijk om bijvoorbeeld een kantoorpand of een winkel in het bezit te hebben. Tot 2006 dienden zowel eigenaren van woningen als andere panden een belasting te betalen die bestond uit twee delen. Tot dat moment bestond de OZB namelijk uit een eigenarenbelasting als een gebruikersbelasting. Deze twee onderdelen samen zorgden voor het totale bedrag van de OZB.

Om de lasten van huiseigenaren wat te verlagen heeft men in 2006 besloten om de gebruikersbelasting te laten vervallen. Hierdoor hoeven ze alleen nog maar de eigenarenbelasting te betalen. Aan de andere kant dienen eigenaren van overige panden nog wel zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting te betalen. Zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting worden vastgesteld aan de hand van de waarde van het pand op 1 januari van ieder jaar. Om de waarde vast te stellen wordt er gebruik gemaakt van de WOZ waarde van het pand. Deze wordt door de gemeente vastgesteld aan de hand van een aantal criteria en vergelijkingen met andere woningen. Sinds 1997 is de Wet WOZ landelijk van kracht en berekenen alle gemeenten de waarde dus op min of meer dezelfde manier. Hierdoor krijgt iedereen een vergelijkbare behandeling en is het daardoor niet langer mogelijk om arbitrair voordeel te behalen.

De onroerende zaak belasting wordt door iedere gemeente geheven. Enerzijds zijn ze hier natuurlijk toe verplicht door de landelijke overheid, maar daarnaast is het ook een welkome bron van inkomsten. Over het algemeen bevinden zich namelijk een hoop onroerende zaken in de gemeente en iedere eigenaar dient een bepaald percentage van de waarde per jaar te betalen. Over het algemeen halen de verschillende gemeenten ongeveer 8% van hun inkomsten uit de opbrengsten van de OZB. Het is voor hen daarmee een zeer belangrijke bron van inkomsten die ze dan ook niet zomaar kunnen missen. Het nadeel hiervan is dat de verschillende gemeenten er baat bij hebben om de WOZ waarde wat hoger te laten zijn dan deze werkelijk dient te zijn. Over het algemeen maken relatief veel mensen daarom snel bezwaar tegen een verhoging van de waarde door de gemeente.

OZB berekenen – Onroerende Zaak Belasting Berekenen

Het berekenen van de OZB gebeurt door de gemeenten. Zij hebben hier verschillende formules voor die ze in staat stelt om voor iedereen gemakkelijk de passende waarde van de belasting te bepalen. Op die manier krijgt iedere eigenaar van een huis of een pand automatisch de aanslag voor de OZB thuisgestuurd. Het is in principe niet mogelijk om tegen deze belastingberekening in te gaan. Men kan er wel voor kiezen om tegen de WOZ waarde van het pand in beroep te gaan. De OZB wordt namelijk volledig berekend op basis van de WOZ waarde. Wanneer deze stijgt zal dus ook de belasting hoger die men dient te betalen. Het is dan ook niet vreemd dat er relatief veel mensen een klacht indienen wanneer die waarde wordt verhoogd.

De OZB berekenen kan op twee verschillende manieren. De gemeenten gebruikten tot 2009 namelijk een methode waarbij ze gebruik maakten van een bepaald tarief per waarde-eenheid van €2.500. Op die manier werd de OZB voor iedere woning berekend en was deze hetzelfde zolang de woning minder dan €2.500 in waarde zou verschillen van een andere woning. Wanneer een huis bijvoorbeeld een waarde heeft van €315.000 komt het aantal waarde-eenheden uit op 126. Dit aantal werd dan vervolgens vermenigvuldigd met het OZB-tarief dat in een bepaalde gemeente gold. Als we uitgingen van een tarief van bijvoorbeeld €3, zal het te betalen bedrag uitkomen op 126 x €3 = €378. Werd de waarde van de woning hoger, dan zou iedere €2.500 in waarde extra zorgen voor weer eens €3 extra aan belasting.

In 2009 is de methode om de OZB te berekenen veranderd. Het is daardoor niet langer nodig om het totale bedrag dat staat voor de woning van het huis of het pand te delen voor een bepaald bedrag. Er wordt tegenwoordig namelijk een bepaald percentage vastgesteld. Op die manier betaalt iedereen exact hetzelfde percentage en is het daarmee een zeer eerlijke manier van werken. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat er een percentage van 0,11% wordt gehanteerd. In dat geval kan men de waarde van de woning simpelweg met dit percentage vermenigvuldigen om zo tot de hoogte van de OZB te komen. In het geval van een woning van €315.000 komt de OZB belasting in dat geval op €346. Uiteraard is het afhankelijk van het rentepercentage dat een bepaalde gemeente rekent om tot de hoogte van de belasting te komen.

OZB Calculator

Maak gebruik van de Online OZB Calculator om te bekijken wat u voor uw situatie moet betalen. Deze OZB berekening is gebaseerd op het nieuwe tarief van het jaar 2012, en op basis van een eigen woning.

Gemeente
Categorie (?)
WOZ-waarde (?)
Te betalen OZB

LET OP: het onderstaande formulier berekent de OZB op basis van de door u ingevulde WOZ Waarde.