Archive for the 'WOZ Berekenen' Category

Wat is de Wet waardering onroerende zaken (WOZ)?

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) is aangenomen in 2004 en is er om de onroerende zaken in Nederland op een eerlijke manier te kunnen waarderen. Voordat deze Wet werd ingesteld waren belastingplichtigen namelijk zelf verantwoordelijk voor de waarde van hun huis. Op die manier kon er natuurlijk relatief makkelijk fraude worden gepleegd en ontstonden er daardoor oneerlijke situaties. Met de komst van deze Wet is het nu meer landelijk geregeld. De Wet waardering onroerende zaken zorgt er op deze manier voor dat een ieder relatief hetzelfde bedrag betaalt. Aan de andere kant blijft ieder onroerend goed natuurlijk een eigen waarde behouden en betaalt men daardoor absoluut nog steeds verschillende bedragen.

De Wet WOZ draagt gemeenten op om ieder jaar een taxatie uit te voeren voor de woningen in hun regio. Sinds de Wet in 1997 landelijk is ingevoerd is de verplichting om dit ieder jaar te doen echter niet direct van kracht geworden. Toen de Wet WOZ werd ingevoerd was de waardepeildatum van 1995 geldig voor de jaren 1997 tot en met 2000. De waarde van het onroerend goed in 1999 werd vervolgens gebruikt om de WOZ voor de jaren 2001 tot en met 2004 te bepalen. Sindsdien is het aantal jaren dat men uit bleef gaan van een bepaalde waardepeildatum steeds verder afgenomen. Tegenwoordig schrijft de Wet WOZ voor dat de gemeente ieder jaar een nieuwe waardepeildatum aan dient te wijzen en dat de WOZ waarde op die manier bepaald wordt aan de hand van recente data.

De Wet waardering onroerende zaken wordt echter gebruikt door meer verschillende instanties. Zo is het niet alleen de gemeente die er gebruik van dient te maken, ook de Belastingdienst en de waterschappen maken er gebruik van. De Belastingdienst maakt gebruik van de WOZ waarde om zo tot een berekening te komen van de inkomstenbelasting. De Wet WOZ wordt gezien als een legitieme bron van informatie en kan daardoor gemakkelijk worden ingezet. Daarnaast maakt er dus nog een derde partij gebruik van de informatie die op basis van de Wet WOZ tot stand komt, te weten de Waterschappen. Zij gebruiken de informatie om de waterschapsomslag te berekenen.

Dit betekent tevens dat de hoogte van de WOZ waarde van groot belang is voor de eigenaren van bijvoorbeeld een woning. Wanneer de waarde van het huis aan de hand van de Wet WOZ hoger wordt ingeschat zal dit tot een hogere verkoopprijs kunnen leiden, maar de kosten wanneer men er nog woont zullen ook hoger zijn. Aan de andere kant is het niet meer mogelijk om de kosten te ontduiken, waardoor iedereen betaalt voor wat hij of zij bezit.OZB berekenen – Onroerende Zaak Belasting Berekenen

Het berekenen van de OZB gebeurt door de gemeenten. Zij hebben hier verschillende formules voor die ze in staat stelt om voor iedereen gemakkelijk de passende waarde van de belasting te bepalen. Op die manier krijgt iedere eigenaar van een huis of een pand automatisch de aanslag voor de OZB thuisgestuurd. Het is in principe niet mogelijk om tegen deze belastingberekening in te gaan. Men kan er wel voor kiezen om tegen de WOZ waarde van het pand in beroep te gaan. De OZB wordt namelijk volledig berekend op basis van de WOZ waarde. Wanneer deze stijgt zal dus ook de belasting hoger die men dient te betalen. Het is dan ook niet vreemd dat er relatief veel mensen een klacht indienen wanneer die waarde wordt verhoogd.

De OZB berekenen kan op twee verschillende manieren. De gemeenten gebruikten tot 2009 namelijk een methode waarbij ze gebruik maakten van een bepaald tarief per waarde-eenheid van €2.500. Op die manier werd de OZB voor iedere woning berekend en was deze hetzelfde zolang de woning minder dan €2.500 in waarde zou verschillen van een andere woning. Wanneer een huis bijvoorbeeld een waarde heeft van €315.000 komt het aantal waarde-eenheden uit op 126. Dit aantal werd dan vervolgens vermenigvuldigd met het OZB-tarief dat in een bepaalde gemeente gold. Als we uitgingen van een tarief van bijvoorbeeld €3, zal het te betalen bedrag uitkomen op 126 x €3 = €378. Werd de waarde van de woning hoger, dan zou iedere €2.500 in waarde extra zorgen voor weer eens €3 extra aan belasting.

In 2009 is de methode om de OZB te berekenen veranderd. Het is daardoor niet langer nodig om het totale bedrag dat staat voor de woning van het huis of het pand te delen voor een bepaald bedrag. Er wordt tegenwoordig namelijk een bepaald percentage vastgesteld. Op die manier betaalt iedereen exact hetzelfde percentage en is het daarmee een zeer eerlijke manier van werken. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat er een percentage van 0,11% wordt gehanteerd. In dat geval kan men de waarde van de woning simpelweg met dit percentage vermenigvuldigen om zo tot de hoogte van de OZB te komen. In het geval van een woning van €315.000 komt de OZB belasting in dat geval op €346. Uiteraard is het afhankelijk van het rentepercentage dat een bepaalde gemeente rekent om tot de hoogte van de belasting te komen.

OZB Calculator

Maak gebruik van de Online OZB Calculator om te bekijken wat u voor uw situatie moet betalen. Deze OZB berekening is gebaseerd op het nieuwe tarief van het jaar 2012, en op basis van een eigen woning.

Gemeente
Categorie (?)
WOZ-waarde (?)
Te betalen OZB

LET OP: het onderstaande formulier berekent de OZB op basis van de door u ingevulde WOZ Waarde.